Logo AustriaSK
ISSN 2453-9589

Podnikanie

Výška daňového zaťaženia


Daň z príjmu právnických osôb (Körperschaftssteuer) 25 %
Zdanenie pobočiek zahraničných kapitálových spoločností 34 % (zo zisku)
Výnosy z kapitálových príjmov (dividendy) 25 %
Dedičská daň 2 % až 60% (stupeň príbuznosti)
Daň z nákupu pozemkov 3,5 % (zvýhodnená 2%)

Zdanenie fyzických osôb: (Einkommensteuergesetz 1988 , BGBI Nr.400/1998)
do 3650 EUR ročne 10%,
ďalších 7500 – 22%,
ďalších 11200 – 32%,
ďalších 30 000 – 42%,
všetky ďalšie výnosy 50%

V prípade ak má daňovník neobmedzenú daňovú povinnosť (pobyt), alebo bolo schválené zrovnoprávnenie na základe formulára E9 (pri osobe bez pobytu v Rakúsku):
Príjem do výšky 11 000 € sa nezdaňuje vôbec
Časť príjmu nad 11 000 € do 25.000 € sa zdaňuje 36,5 %
Časť príjmu nad 25 000 € do 60 000 € sa zdaňuje 43,214286 %
Časť príjmu nad 60 000 € sa zdaňuje 50 %

Daň z pridanej hodnoty (Mehrwertsteuer – Umsatzsteuergesetz 1994 BGBI Nr. 663/1994)
20% základné sadzba (16% MwSt v oblasti Jungholz a Mittelberg),
10% potraviny, poľnohospodárske produkty, vybrané suroviny, knihy a prenájom pozemkov za účelom bývania,
12% verejné stravovanie, predaj vína prostredníctvom poľnohospodárov


Podmienky podnikania cudzincov v Rakúsku

Na podnikanie zahraničných firiem sú v Rakúsku vytvorené liberálne podmienky. Existuje možnosť dovážať kapitál na riadenie spoločnosti, na otváranie pobočiek a filiálok, na spoločné podnikanie i na nákup rakúskych kapitálových podielov. Sú vytvorené priaznivé podmienky pre zahraničných podnikateľov a poskytuje investorom na úrovni štátov i jednotlivých krajinám rôzne druhy podpory investovania. Pre činnosť vedúcich pracovníkov zahraničných firiem nie je nevyhnutné pracovné povolenie.


Možnosti získania oprávnenia na podnikanie

Rakúsky živnostenský zákon v zásade neobmedzuje vydávanie živnostenských oprávnení na samostatné podnikanie. Uchádzači nemusia preukazovať v podstate mimoriadne predpoklady a odborné znalosti na vykonávanie živnosti. Z dôvodu ochrany verejnosti a spotrebiteľov sú určité živnosti (pohostinstva, osobná a nákladná preprava, činnosť realitných maklérov, remeselnícke činnosti), ktorých vykonávanie je viazané úradným povolením. V zásade na získanie živnostenského oprávnenia postačí, ak si uchádzač podá žiadosť na príslušný živnostenský úrad obce, kde má byť sídlo firmy. Bližšie informácie možno získať z brožúrok vydávaných Rakúskou hospodárskou komorou.
Členstvo v Rakúskej Hospodárskej Komore je povinné WKÖ.


Doklady k žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia

Ak je žiadateľom o vydanie živnostenského opatrenia cudzinec, musí predložiť:

 • Pas a prihlasovací list na pobyt, potvrdený úradom pre prihlasovanie obyvateľstva (Einwohnermeldebehörde)
 • Nájomnú zmluvu na priestory, v ktorých by sa mala živnosť prevádzkovať. Jej predloženie však nemusí živnostenský úrad vyžadovať.

V prípadoch týkajúcich sa zriadenia pobočky zahraničného podnikateľa, sa vyžaduje:

 • overený rakúsky preklad výpisu z obchodného registra zahraničného podnikateľa. Z výpisu musí byť zrejmý názov a sídlo firmy, predmet podnikania, dátum založenia firmy a oprávnený zástupca (konateľ) prihlasovanej firmy
 • plná moc pre vedúceho zahraničnej pobočky firmy. Plná moc nemusí byť pri prihlasovaní pobočky zahraničnej firmy overená, ale musí byť podpísaná oprávnením zástupcom, ktorý je uvedený aj vo výpise z obchodného registra.
 • pri prihlasovaní živnosti živnostenský úrad zasiela kópiu oprávnenia aj na finančný úrad, takže žiadateľ sa musí prihlásiť aj na finančný úrad. Okrem toho je nevyhnutné prihlásiť sa na zdravotné a sociálne poistenie, na združenie živnostníkov a na pracovný úrad, ktorý prideľuje aj živnostenské číslo (číslo prevádzky)

Podmienky na zapísanie firmy do obchodného registra

Na začatie prevádzkovania živnosti nie je podmienkou mať živnosť zapísanú v obchodnom registri. Ak však ide o obchodnú činnosť, majú živnostníci možnosť prihlásiť na zápis do obchodného registra. Či predmetná činnosť spadá do obchodnej činnosti, sa posudzuje podľa druhu podnikania, druhu a rozmanitosti výrobkov, podľa výkonov, výšky obratu, základného imania, obežného kapitálu, množstva a funkcií zamestnancov, veľkosti a počtu obchodných prevádzok (predajní) pracovných miest a podobne. Zo zákona vyplýva, že každá spoločnosť s ručením obmedzením musí byť zapísaná do obchodného registra, a to nezávisle od toho, aký rozsah činnosti vykonáva. Prihlásenie do obchodného registra sa realizuje prostredníctvom notára, ktorý zakladateľskú listinu zasiela na registrujúci súd. Po zápise do registra je názov a činnosť predmetnej firmy zverejnená v spolkovom vestníku a v dennej tlači. Založenie firmy v Rakúsku zahraničnými alebo domácimi podnikateľmi nie je závislé od žiadneho osobitného súhlasu, odhliadnuc od povolenie na pobyt pre vlastníka firmy alebo zodpovedného vedúceho firmy, ktorý je v zamestnaneckom pomere.

Najčastejšie právne formy firiem v Rakúsku sú:
fyzická osoba – podnik jednotlivca
verejné osobné spoločnosti OEG
verejné obchodné spoločnosti OHG
komanditné spoločnosti KG
tiché spoločnosti
spoločnosť s ručením obmedzeným GmbH
akciová spoločnosť AG
korporácia


Vstup na rakúsky trh

Na rakúsky trh je možné vstúpiť spravidla dvoma zaužívanými spôsobmi:
1) Prevláda variant vstupu cez veľkoobchod.
2) Druhou možnosťou je vstup prostredníctvom dovozcu.

Nepriamy vývoz (odporúčame využívať pri začínajúcich vývozoch):
- Domáci vývozný veľkoobchodník
- Domáci vývozný zástupca
- Spolupracujúce organizácie
- Spoločnosti pre riadenie vývozu

Priamy export (investície a riziko je vyššie, vyšší potenciál návratnosti):
- Domáce exportné oddelenie, alebo divízia
- Zahraničné zastúpenie, alebo pridružené oddelenie
- Cestujúci obchodní zástupcovia pre vývoz
- Zahraničný zástupca, alebo distribútor

Rakúske obchodné právo ponúka viaceré možnosti – právne formy podnikateľského subjektu:

 • Organizačná zložka (Niederlassung)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH – Geselschaft mit beschränkter Haftung)
 • Akciová spoločnosť (Aktiengeselschaft)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Offene Handelsgeselschaft)
 • Komanditná spoločnosť (Kommanditgeselschaft, KG)
 • Tichá spoločnosť (Stille Geselschaft)
 • Registrovaná zárobková spoločnosť (Eingetragene Erwerbsgeselschaft, EEG)
 • Združenie (Geselschaft nach bürgerlichem Recht, GesbR)
 • Družstvo –spoločenstvo (Genossenschaft)

Pri marketingovej stratégii smerom na Rakúsko treba vychádzať zo skutočnosti, že rakúsky trh je veľmi vyspelý, rozmanitý. Na rakúskom trhu pôsobia mnohé firmy svetoznámych značiek a významní výrobcovia tu majú svoje pobočky, dcérske firmy alebo zastúpenia.
Voľba správnej marketingovej stratégii v Rakúsku je dôležitým predpokladom presadenia sa na trhu a na dosiahnutie požadovaného cieľa a úspechu. Treba však rátať s relatívne vysokými nákladmi na tieto aktivity.

Viac ako 85 % rakúskych podnikateľských subjektov je prítomných na internete, preto je absolútnou podmienkou, aby mala firma vlastnú internetovú stránku a to okrem slovenského jazyka minimálne aj v anglickom a najlepšie aj v nemeckom. Internet poskytuje množstvo informácií, ktoré umožňujú široký výber najvhodnejšieho obchodného partnera. Dôležitou súčasťou internetovej prezentácie je aj uvedenie referenčných informácií o vlastnej firme. Bez prezentácie podnikateľských aktivít v takýchto informačných kanáloch je pôsobenie v podnikateľskom prostredí veľmi sťažené. Tieto formy prezencie významne uľahčujú aj účasť v procese verejného obstarávania v štátnom i súkromnom sektore. Pri začiatočných marketingových je relatívne najlacnejšou a najefektívnejšou formou účasť na prezentačných akciách ako veľtrhy, trhy, výstavy, workshopy, odborné konferencie, sympóziá a podobne.

Na stiahnutie vo formáte .pdf:
Podmienky podnikania v Rakúsku - Praktická príručka pre slovenských podnikateľovAutor: (di), Zdroj: WKO


Viete že...

V nedeľu sú všetky potraviny (vrátane supermarketov) a obchody zatvorené. Výnimkou sú reštaurácie a pohostinstvá.

Registrácia
pre odber noviniek

Emailová adresa:

Meno:
Priezvisko:

Pre odosielanie newsletterov používame metódu DOUBLE OPT IN. To znamená, že naše e-maily s novinkami budete dostávať iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý vám zašleme na vašu e-mailovú adresu, potvrdíte aktiváciu služby Newsletter. Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby. Viac o ochrane osobných údajov nájdete » TU «


Boli ste v rakúskych Alpách?

A - Minulý rok som bol/-a
29%
B - Áno, tento rok
24%
C - Nie, ale chystám sa
23%
D - Nie, nemám záujem
23%

Plánujete dovolenku v Rakúsku?

A - Áno, viac ako 3 dni
31%
B - Áno, víkendový pobyt
22%
C - Nie
24%
D - Nie, len 1-dňové výlety
23%