Logo AustriaSK
ISSN 2453-9589

Práca v Rakúsku


Pre pracovníkov zo Slovenskej republiky platí rakúske pracovné právo a rakúska právna úprava sociálneho zabezpečenia. Je postačujúce, ak slovenský zamestnanec uzatvorí s rakúskym zamestnávateľom pracovnú zmluvu (písomnú alebo ústnu).

Minimálna mzda ako aj nárok na 13. a 14. plat je ošetrená v platných kolektívnych zmluvách. Minimálna mzda nie je definovaná zákonom, ale upravovaná priebežne na základe výsledku kolektívnych vyjednávaní medzi odborovými zväzmi a zástupcami zamestnávateľov. Vo všeobecnosti je možné povedať, že minimálna mzda je celoplošne stanovená na aspoň 1.000 € brutto mesačne za plný úväzok.
Kolektívna zmluva sa uplatnuje automaticky bez ohľadu na to či s tým zamestnávateľ, alebo zamestnanec súhlasia, či majú k jej uplatneniu výhrady, alebo bolo pri uzatváraní zmluvy dohodnuté niečo iné.

Pracovná doba je obvykle skrátená kolektívnou zmluvou zo zákonom stanoveného 40 hodinového pracovného týždňa na 38,5 hodiny.
Za prácu presahujúcu obvyklú pracovnú dobu prináleží zamestnancovi zvláštna odmena. Zákon určuje príplatok vo výške 50% k mzde/platu. Vo väčšine kolektívnych zmlúv je určený pre niektoré činnosti príplatok vo výške 100 % (nadčasy v časovom úseku medzi 20:00 a 6:00 hodinou, nadčasy v nedeľu atď.).
Medzi zamestnávateľom a pracovníkom môže byť namiesto vyplácania nadčasov dohodnuté náhradné voľno. Pre určenie trvania náhradného voľna platia rovnaké pravidlá ako pre vyplácanie nadčasov (to znamená: 1 nadčasová hodina s príplatkom 50 % zodpovedá 1,5 hodiny náhradného voľna).

Ukončenie pracovného pomeru - výpoveď nemusí mať písomnú formu
Môže byť oznámená ústne a je dokonca platná aj v prípade, keď je zo správania zamestnávateľa alebo zamestnanca bezpochyby zrejmé, že si prajú ukončenie pracovného pomeru. V každom prípade musia byť dodržané platné výpovedné lehoty a druhá zmluvná strana musí v akejkoľvek forme obdŕžať informáciu o ukončení pracovného pomeru. Výnimku tvoria niektoré kolektívne zmluvy, ktoré pre platnosť výpovede vyžadujú písomnú formu.
V Rakúsku nemusí byť výpoveď odôvodnená, teda nemusí byť udaný dôvod výpovede a môže byť vyslovená aj počas práceneschopnosti.

Ukončenie pracovného pomeru robotníka je iné
Kolektívne zmluvy pre robotníkov určujú odlišné a podstatne kratšie výpovedné lehoty (nezriedka 2 dni). Takéto krátke výpovedné doby v podstate umožňujú takmer okamžité rozviazanie pracovného pomeru a to aj bez udania dôvodu. Pre presné určenie výpovednej lehoty je preto potrebné poznať konkrétnu kolektívnu zmluvu. Ak by nebola aplikovateľná žiadna kolektívna zmluva, platí pri robotníkoch 14 dňová výpovedná lehota.

Pripravujeme pre vás zoznam pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov. Samozrejme zdarma.Autor: (di)


Viete že...

Hotely a reštaurácie poskytujú široké možnosti stravovania a ceny účtov vo väčšine prípadov zahrňujú už aj poplatok za služby.

Registrácia
pre odber noviniek

Emailová adresa:

Meno:
Priezvisko:

Pre odosielanie newsletterov používame metódu DOUBLE OPT IN. To znamená, že naše e-maily s novinkami budete dostávať iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý vám zašleme na vašu e-mailovú adresu, potvrdíte aktiváciu služby Newsletter. Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby. Viac o ochrane osobných údajov nájdete » TU «


Boli ste v rakúskych Alpách?

A - Minulý rok som bol/-a
29%
B - Áno, tento rok
24%
C - Nie, ale chystám sa
23%
D - Nie, nemám záujem
23%

Plánujete dovolenku v Rakúsku?

A - Áno, viac ako 3 dni
32%
B - Áno, víkendový pobyt
21%
C - Nie
24%
D - Nie, len 1-dňové výlety
23%